Økologisk

På Vestre Teien i Sande i Vestfold er alt produsert økologisk. Men hva betyr egentlig det?

Økologisk produksjon bygger på et en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen.

Målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede. For forbrukerne kan økologisk produserte matvarer enklest beskrives som mat uten hemmeligheter. Det vil si at du vet mer om hva maten inneholder, og hva slags effekt det har, fordi du vet hvordan den er produsert.

Frukt og grønt får lov til å utvikle smak og næringsinnhold over tid, uten kunstgjødsel, kunstige tilsetninger og syntetiske sprøytemidler. Kjøtt, melk, og egg stammer fra dyr som får mer plass, lys, luft og bevegelse. Økologiske produkter fremstilles gjennom skånsomme behandlingsmetoder  (kilde: Debio).

Hvorfor velge økologisk?

Hensynet til egen helse, smak, miljø, trygg mat og dyrevelferd er noen av grunnene til at folk velger økologisk.

Dyrevelferd

Det stilles krav til at dyrene skal ha tilgang til utearealer, større plass inne, bevege seg fritt og utøve naturlig atferd. Det stilles også krav til lavere bruk av antibiotika. I økologisk landbruk er hold av dyr i bur forbudt. Dyrene får økologisk fôr, og andelen grovfôr (fôr som er mye gunstigere for trivsel og fordøyelse) er mye større i økologisk husdyrhold enn i konvensjonelt.

page9-1019-full

Miljøet

De spesifikke kravene som økologisk produksjon må følge gjør at vi vet en del om hva økologiske produkter ikke inneholder, og hvilke stoffer som ikke brukes i produksjonen og dermed ikke skader miljøet. Undersøkelser viser at den mikrobiologiske aktiviteten er langt større i økologisk dyrket jord enn i konvensjonelt dyrket jord.

  • Ingen bruk av kunstgjødsel. Produksjon, foredling og transport av kunstgjødsel utgjør en stor del av det konvensjonelle jordbrukets energiforbruk.
  • Kjemiske sprøytemidler brukes ikke så man unngår forurensning fra slike midler i vann og jord, og påvirkning på flora og fauna.
  • Kjemiske sprøytemidler har direkte og indirekte virkninger på biologisk mangfold. Undersøkelser viser et større arts- og individantall av planter, insekter og fugler på økologiske gårder i forhold til nabogårder drevet konvensjonelt i Danmark, England, Sverige og andre europeiske land.
  • Større andel eng gir mindre sjanse for avrenning og erosjon.
  • Næringsbalanse: tilnærmet likevekt mellom næringsstoffer tilført og ført bort i produkter, det gir god utnytting av næringsstoffene. I konvensjonell drift er ofte tilførsel av næring større enn bortførsel i form av produkter.
  • Mindre import av fôr og andre driftsmidler.
  • Lavere dyretetthet gir mindre sjanse for overskudd og dermed forurensning av næringsstoffer (Grete Lene Serikstad, Norsk senter for økologisk landbruk).

Helse

Mange studier er foretatt om innhold av næringsstoffer, endring i risiko for sykdom også videre, men resultatene er ikke entydige nok. Studier i utlandet har vist at økologisk fôring kan føre til at melken inneholder mer av næringsstoffer som man vet har positive helseeffekter.

I Storbritannia er det gjennomført studier som viser at fôring etter økologiske prinsipper har gitt melk med høyere innhold av omega-3 fettsyre i melken enn ved konvensjonell produksjon. I Norge er det ikke gjennomført noen studier av næringsinnhold i økologisk produsert melk, men også her får melkekyr i økologisk produksjon mer høy og beite enn dyr i tradisjonell melkeproduksjon.

Flerumettede fettsyrene linol- og alfa-linolensyre er av største ernæringsmessig betydning, fordi disse til forskjell fra andre fettyper, ikke kan lages i vår egen kropp. De kalles essensielle fettsyrer, og vi må få dem tilført fra kosten.

tinemelk

Selv om det er mer omega-3 i økologisk melk er det viktig å huske på at melk uansett ikke er noen god kilde til flerumettet fett generelt og omega-3-fettsyrer spesielt.

Smak

Mange som foretrekker økologiske produkter synes de smaker bedre enn de som er fremstilt på tradisjonelt vis. Den forskjellige fôringen kan muligens føre til forskjellig smak, men vi har ingen undersøkelser som dokumenterer dette.

Trygg mat

Mange legger vekt på at den økologiske produksjonsmetoden helt fjerner risikoen for reststoffer av uønskede kjemikalier i maten. Noen opplever også at maten er tryggere som følge av Debios årlige uanmeldte inspeksjoner hos produsentene.